Hong Kong Baptist University      School of Communication 

 
 
联系我们
     大会网站 www.comm.hkbu.edu.hk/prsc_prad
    联系电话 香港 吴丹蕾 女士
大陆 张明新 先生
大陆 徐明华 女士
+852 3411 7694
+86 153 2739 4646
+86 186 2709 9920
    联系邮箱 大会官方邮箱:prsc_prad@hkbu.edu.hk
179177589@qq.com (For mainland participants)
    大会办公室地址 香港 九龙塘
禧福道5号 传理视艺大楼
香港浸会大学 传理学院
PRSC_PRAD大会办公室